Szanowni Pastwo!
Piknie dzikujemy za wsplny 2013 rok i zapraszamy na nasze szkolenia w 2014!

Jednoczenie pragniemy zoy Pastwu najlepsze yczenia: wszelkiej pomylnoci, sukcesw i szczcia, zdrowia i radoci, a take duo siy, chci i motywacji... Take w radzeniu sobie z cukrzyca:) Wszystkiego co najlepsze w 2014 roku!


Witaj!

Jeśli jesteś na tej stronie, na pewno masz ku temu jakiœ powód. W³aœnie dowiedzia³eœ siê, ¿e masz cukrzycê? Mo¿e cukrzycê typu 1 niedawno zdiagnozowano u Twojego dziecka? A mo¿e czujesz, ¿e nie radzisz sobie z prowadzeniem cukrzycy, chcesz poprawiæ wyniki albo wrêcz wróciæ do ¿ycia sprzed choroby? Bez wzglêdu na przyczynê – dobrze, ¿e tu trafi³eœ. Edu-Cukrzyca jest po to, by pomóc Ci poradziæ sobie z cukrzyc¹. I wyt³umaczyæ, ¿e w praktyce… cukrzyca wcale nie musi wiele w Twoim ¿yciu zmieniaæ. Z t¹ „przypad³oœci¹” mo¿na bowiem ¿yæ w pe³ni normalnie.

Sk¹d takie wnioski?

Poniewa¿ sama, ju¿ od ponad æwieræwiecza ¿yjê z cukrzyc¹, a ci którzy mnie znaj¹, wiedz¹, ¿e ¿yjê na najwy¿szych obrotach, maj¹c cukrzycê w swoich rêkach. Nazywam siê Kasia Gajewska, z wykszta³cenia jestem psychologiem, a na codzieñ pracujê jako "psychoedukator" (= edukator + psycholog) w poradni diabetologicznej. Od ponad dwóch lat swoj¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem dzielê siê z Wami w ramach Edu-Cukrzycy. Do wspó³pracy zawsze zapraszam najlepszych specjalistów - diabetologów, dietetyków, a nawet socjologów.

Wspólnie mamy jeden cel: ³¹cz¹c wiedzê teoretyczno-medyczn¹ z cennym praktycznym doœwiadczeniem ¿ycia z cukrzyc¹ i przygotowaniem psychologicznym, chcemy pomóc Tobie i Twojej rodzinie nauczyæ siê ¿yæ z cukrzyc¹. Chcemy tak¿e propagowaæ wiedzê o cukrzycy i edukowaæ wszystkich, którzy maj¹ lub mog¹ mieæ do czynienia z cukrzyc¹, np. nauczycielami w szkole. Chcemy pomagaæ diabetykom w radzeniu sobie z problemami i zmianami, a tak¿e chcemy wspieraæ ich w przekonaniu, ¿e cukrzyca nie musi byæ i nie jest wrogiem, z którym trzeba walczyæ.

Przy pierwszym „poznaniu” cukrzyca mo¿e siê jednak wydaæ przera¿aj¹ca. Nagle œwiat staje na g³owie – nie mo¿na jeœæ ulubionych rzeczy, trzeba robiæ zastrzyki, sprawdzaæ poziom cukru we krwi, zmieniaæ menu i rezygnowaæ z wszelkich innych przyjemnoœci ¿ycia, takich jak sport, aktywnoœæ fizyczna, chodzenie na imprezy itp. Opieka nad osob¹ z cukrzyc¹ te¿ mo¿e przera¿aæ. Wydaje siê, ¿e ca³y czas nale¿y mieæ siê na bacznoœci, bo z ka¿dej strony mog¹ zaatakowaæ albo przecukrzenie (hiperglikemia), albo niedocukrzenie (hipoglikemia). Tak czêsto jest, gdy z cukrzyc¹ spotykamy siê po raz pierwszy. A co potem? Tylko gorzej? Nie! Wcale gorzej byæ nie musi. Wrêcz przeciwnie! Mo¿e byæ lepiej. ¯eby jednak z czymœ ¿yæ w zgodzie, trzeba to zrozumieæ i uznaæ fakt jego pojawienia siê. A przede wszystkim: zaakceptowaæ siebie z cukrzyc¹.

Chcemy, abyœcie zapoznali siê z cukrzyc¹ i rozpoczêli z ni¹ owocn¹ wspó³pracê. ¯ebyœcie nie tylko zwracali uwagê na "same ograniczenia", ale ¿ebyœcie uœwiadomili sobie, ¿e przy odrobinie wysi³ku na pocz¹tku, mo¿na w pe³ni korzystaæ z ¿ycia, zachowuj¹c przy tym œwietne zdrowie i wyniki. Chcemy Wam pomóc – doradziæ, wesprzeæ, wyedukowaæ. Chcemy nauczyæ Was ¿ycia z cukrzyc¹.

Edu-CukrzycaPOLUB NAS NA FACEBOOK'U - miej informacje na bie¿¹co o naszych szkoleniach